M

Resultater lag 1 200m

1 Pål Steinar Nervik Selbu 1
89X99 45 XX**X 50 *9*9X 48 X9999**9X9 94 98859XX899 85
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 322
2 Kristoffer Uthus Stokke Selbu 2
XXX99 48 9**99 47 **XX9 49 99X*XX9**9 96 99X*XX9X** 97
15 Skudd 144 25 Skudd 240 35 Skudd 337
3 Lasse Aas Tydal 4
*X**X 50 77878 37 9X9*9 47 7999X****X 94 **XXX*9*99 97
15 Skudd 134 25 Skudd 228 35 Skudd 325
4
5 Magnus Uthus Selbu 4
X*XX9 49 X9X98 46 X*X** 50 98X*9*X9X9 94 ****XX**9X 99
15 Skudd 145 25 Skudd 239 35 Skudd 338